AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD ANTWERPEN

 

 

 

 

 

 

“PROJECT TER VERBETERING VAN HET PROSTITUTIEBELEID STAD ANTWERPEN”

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding tot dit document

 

Het tot dusver uitgevoerde Antwerpse prostitutiebeleid heeft een aantal onbedoelde neveneffecten met zich meegebracht. Hiervan is de onbeheersbaarheid en de uitwaaiering van straatprostitutie over de Stad het meest zichtbare. Deze verspreiding hypothekeert de beoogde toegankelijkheid van het Gh@pro-gezondheidsproject van de Stad. Daarnaast zijn binnen de concentratiezone voor raamprostitutie de huurprijzen van de vitrines zorgwekkend gestegen. Hierdoor zien oudere prostitue(e)s hun toegang tot de, middels de geschiktheidsverklaring erkende werkvorm, ontnomen. Het hier geformuleerde follow-up voorstel heeft tot doel het Antwerpse Prostitutiebeleid op het goede spoor te houden door die onbedoelde neveneffecten te remediëren.

 

Dit voorstel heeft voor ogen de beheersbaarheid van de prostitutie in Antwerpen te verhogen, overlast te reduceren, de toegankelijkheid van het Gh@pro-gezondheidsproject van de Stad verder te verhogen, en de werkomstandigheden van prostitue(e)s die op dit moment uit de boot vallen gevoelig te verbeteren.

 


 

Opzet van het follow-up voorstel

 

Het voorstel bestaat uit het concentreren en beheersen van een besloten prostitutiewerkvorm op een specifieke locatie.

Het huidige ‘hotel’-systeem, met kamerverhuur van korte duur, is zowel op vlak van accommodatie en veiligheid, als op vlak van financiële risico’s, een zeer gunstige werkvorm voor prostitue(e)s. Het ‘hotel’-systeem is momenteel echter gekoppeld aan straatprostitutie, wat moeilijk beheersbaar is en overlast veroorzaakt voor omwonenden en passanten.

Het hier geformuleerde voorstel komt erop neer de straatprostitutie volledig te bannen.

Eerdere pogingen straatprostitutie aan banden te leggen zijn niet in hun opzet geslaagd. Een alternatieve zone werd immers niet gevonden en de opeenvolgende razzia’s werkten verschuiving en vervanging in de hand.

Het hier geformuleerde voorstel beoogt straatprostitutie te vervangen door een alternatieve vorm van prostitutie, die minder zichtbaar is en beperkt is in overlast. Dit is realiseerbaar door de ‘hotel’-werkvorm te herlokaliseren en te koppelen aan een andere wervingsvorm.

 

Het voorstel houdt concreet in dat de Oudemansstraat – voormalige raamprostitutiestraat, en in het verlengde liggend van het huidige concentratiegebied voor raamprostitutie – bestemd wordt voor horecazaken en kamerverhuur.

Binnen die opzet wordt de problematische straatprostitutie vervangen door beheersbare caféprostitutie. Voordelen ten aanzien van straatprostitutie zijn dat caféprostitutie beperkt is tot een vaste locatie, beter controleerbaar is, en qua overlast vergelijkbaar is met doorsnee horeca. Tevens worden voor de prostitue(e) gunstige en verbeterde werkomstandigheden gecreëerd.

Door de gestegen huurprijzen voor vitrines binnen het concentratiegebied is de armoedeproblematiek voor prostitue(e)s van middelbare leeftijd gestegen. Hierdoor zien zij zich genoodzaakt hun seksuele dienstverlening verder te zetten in private werkruimtes, wat de nodige risico’s op vlak van veiligheid verhoogt en de toegankelijkheid voor de hulpverlening praktisch onmogelijk maakt. Het voorgestelde systeem van lokaal beperkte caféprostitutie, gekoppeld aan kamerverhuur biedt voor die prostitue(e)s een uitweg, en biedt volgende voordelen:

 

 

Ook voor de stedelijke overheid zijn er voordelen, vooral op vlak van beheersbaarheid en beperking van overlast:

Zo kunnen de normale patrouilles snel en accuraat het probleem oplossen door betreffende personen met de dienstwagen naar de “overgangszone”zone te brengen waar zij opgevangen kunnen worden door een straathoekwerker en/of de politie – antenne. Het is zeer waarschijnlijk dat, naargelang de bekendheid van deze werkvorm groeit, deze “dienstverlening” snel stopgezet kan worden en dat alle prostitue(e)s zelf de weg zullen vinden.

Wat de rest van de stad betreft kan de “zero – tolerance” gehandhaafd blijven met minder risico op verschuivingen. Een aanpassing van het politiereglement kan voorzien in een penalisering van straatprostitutie en caféprostitutie buiten de voorgestelde zone.

Binnen de Oudemansstraat kan van de café-uitbaters en kamerverhuurders geëist worden om zelf mee in te staan voor de veiligheid.

Zowel de voorziene cafés als de panden bestemd voor kamerverhuur moeten aan een vergunningenstelsel worden onderworpen, conform de geschiktheidsverklaring voor raamprostitutiepanden. Naast kwaliteits- en veiligheidsaspecten dient daarin bepalingen te worden opgenomen met betrekking tot overlastpreventie. Zo kan geëist worden dat de cafés zodanig ingericht worden dat de geluidsoverlast beperkt blijft tot het absolute minimum. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van “geluidssassen”, zodanig dat er van de twee deuren in geluidsisolerend materiaal steeds één gesloten blijft. Ook de muren dienen zoveel mogelijk geluidsisolerend te zijn. De sanitaire voorzieningen van de cafés dienen voor mannen en vrouwen apart bereikbaar te zijn van uit de verbruiksruimte. Dit om oneigenlijk gebruik van de sanitaire voorzieningen te vermijden, en dit controleerbaar te houden voor het personeel. Deze cafés zullen zoveel mogelijk in het midden van de straat gesitueerd zijn, de panden voor kamerverhuur en de andere, minder rechtstreeks aan de prostitutie gelieerde handelszaken zullen aan de uiteinden van de straat gevestigd zijn.

Gedurende de zomerperiode kunnen er terrassen beschikbaar zijn, wat het geheel van het straatbeeld ten goede zal komen. De geluidsoverlast van pratende mensen op deze terrassen kan worden opgevangen door de nodige geluidswerende voorzieningen aan het uiteinde van de Oudemansstraat aan de zuidkant. Om diezelfde reden kan het wenselijk zijn om de terrassen van elkaar te scheiden door aanplantingen en geluidsisolerende schermen.

 

 

 

Voorstellen ter verdere optimalisering van het prostitutiebeleid Antwerpen

 

Naast de onbedoelde neveneffecten, waarvoor het zonet geformuleerde voorstel een oplossing biedt, belemmeren een aantal knelpunten de optimalisatie van het prostitutiebeleid Antwerpen.

 

Hulpverlening

 

Het gezondheidsproject Gh@pro bewijst dat, indien aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid, een succesvolle medische hulpverlening naar prostitue(e)s toe mogelijk is. Het is echter aangewezen om naast medische hulpverlening een ruimer welzijnsaanbod te voorzien.

Er dient een kader te worden gecreëerd waarbinnen diverse sociale projecten kunnen worden ontwikkeld naar prostituees toe, zoals loopbaanheroriëntering, juridisch advies, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, transgender-ondersteuning

Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning en verdere uitbouw van bestaande kleinschalige vrijwilligersinitiatieven.

 


 

Stakeholderdialoog

 

Gegeven de complexiteit van het prostitutiegebeuren in een grootstad als Antwerpen is het onontbeerlijk dat vanuit de verschillende ‘stakeholder’-groepen – dit zijn beïnvloedende en beïnvloede betrokken partijen zoals stedelijke overheid, buurtbewoners, prostitue(e)s, prostituanten, belangenverenigingen, horeca, verhuurders van prostitutiefaciliteiten, etc. – visies op knelpunten en evoluties, informatie, voorstellen tot oplossing in een dialoog worden uitgewisseld, ten einde het prostitutiebeleid van Antwerpen op het goede spoor te houden.

Het voeren van dergelijke dialoog – in vaktermen wordt dit een ‘multi-stakeholder’ dialoog genoemd – bevordert het draagvlak van overheidsbeslissingen en beleidsopties.

Dergelijke stakeholderdialoog kan tevens als denktank fungeren voor optimaliseringsmogelijkheden van het prostitutiebeleid. Valkuilen en onbedoelde neveneffecten kunnen beter geanticipeerd en sneller geremedieerd worden.

Tevens is dergelijke dialoog een erkenning van gedeelde verantwoordelijkheid in een gedeelde problematiek.

Een stakeholderdialoog vult een functionele lacune betreffende samenlevingsopbouw in het huidige prostitutiebeleid van de Stad Antwerpen.

 


 

Convenant huurprijzen raamprostitutiepanden Antwerpen

 

Om een maatstaf voor abnormaal profijt, een plafondprijs en de daarbijbehorende criteria voor de huurprijzen van een werkruimte, vitrine en gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, behorend tot een raamprostitutiepand, die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is, te bepalen, kan volgende convenant gehanteerd worden.


CONVENANT HUURPRIJZEN RAAMPROSTITUTIE ANTWERPEN

 

Preambule

Gelet op artikel 380, §1, 3° SW, inzake de strafbaarstelling van “hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.”

 

Gelet op het “Reglement geschiktheidsverklaring raamprostitutiepand Stad Antwerpen”, d.d. 19 juni 2000.

 

Overwegende dat de inperking van het aantal beschikbare ruimtes voor raamprostitutie tot de concentratiezone een stijging van de huurprijzen van de ruimtes deel uitmakend van de raamprostitutiepanden in de concentratiezone als gevolg heeft.

 

Definities

Onder volgende termen dient verstaan te worden:

 

1. “Raamprostitutiepand”: een constructie, gebouw of gebouwgedeelte met één of meer vitrines, een gemeenschappelijke ruimte en één of meerdere werkruimtes, dat bovendien voldoet aan de bepalingen van het Reglement geschiktheidsverklaring raamprostitutiepand Stad Antwerpen.

2. “Werkruimte”: de plaats waar de feitelijke seksuele dienstverlening plaats heeft.

3. “Vitrine”: een al dan niet van een werkruimte deel uitmakende besloten ruimte met één of meer op de weg georiënteerde ramen waarachter een prostituee de aandacht op zichzelf tracht te vestigen.

4. “Geschiktheidsverklaring”: een verklaring afgegeven door het college van burgemeester en schepenen die enkel dient ter vaststelling van de geschiktheid van een constructie, gebouw of gebouwgedeelte en de inrichting daarvan voor het beoogde doel, namelijk raamprostitutiepand, met inachtneming van de gestelde voorwaarden en de toepasselijke gebruiksvoorschriften. Deze verklaring omvat geen vergunning van of instemming met het beoogde gebruik als zodanig.

5. “Raamprostitu(e)e”: de man of vrouw die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding, in de daartoe voorziene en gehuurde werkruimte.

6. “Verhuurder”: houder van een geschiktheidsverklaring voor het desbetreffende raamprostitutiepand.

7. “Betrokken partijen”: verhuurder en raamprostitu(e)e.

 

Doelstellingen

1. Doelstelling van dit convenant is een plafondprijs en de daarbijhorende criteria te hanteren voor de huurprijzen van een werkruimte, vitrine en  gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, behorend tot een raamprostitutiepand, dewelke voor de betrokken partijen aanvaardbaar is.

2. Doestelling van dit convenant is een maatstaf voor abnormaal profijt te bepalen voor de verhuur, verkoop en de ter beschikkingstelling van kamers en enige andere ruimte met het oog op prostitutie , conform artikel 380, §1, 3° SW.

 

Bepalingen

1. De huurprijs van een werkruimte, en het gebruik van vitrine en gemeenschappelijke ruimtes bedraagt maximum X € per week per shift van 12 uur, of (X/7 €) per dag per shift van 12 uur. De prijs kan eventueel omgerekend worden voor een shift van kortere dan wel langere duur.

2. De huurprijs is indexeerbaar volgens de van toepassing zijnde huurwetgeving

3. De plafondprijs kan enkel gehanteerd worden indien het prostitutiepand aan de bepalingen van de geschiktheidsverklaring voldoet en wanneer de werkruimte voorzien is van een naar behoren functionerende koelkast, TV/video, centrale verwarming en klimaatregeling

 

4. Bijkomende faciliteiten zijn facultatief en kunnen enkel per beurt worden aangerekend in vermeerdering van de huurprijs.

 

Opvolging

1. Een commissie dient opgericht te worden die voornamelijk tot taak heeft de naleving van dit convenant te promoten, en als ombudsdienst open te staan voor meldingen van vermoedens of concrete aanwijzing van inbreuken tegen dit convenant. Specifieke functies en doelstellingen van deze commissie zullen nader bepaald worden.

2. Deze commissie zal in functie van evoluties binnen de sector dit convenant kunnen aanpassen.