De statuten

N. 5574 (03023) [03023]
De Ketelpatrouille
Minderbroedersrui 9/6
2000 Antwerpen Identificatienummer : 22778/2000

 

STATUTEN
Tussen :
Cool, Frank, sleepbootkapitein, Minderbroedersrui 9/6, 2000 Antwerpen;
Ophals, François, sleepbootkapitein, Halewijnlaan 55/19, 2050 Antwerpen;
Van Buggenhout, François Jan Karel, leraar, Statiestraat 36, bus 4, 2850 Boom,
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als volgt luiden.
Art. 1. De vereniging draagt de naam « De Ketelpatrouille v.z.w. ».
Art. 2. De vereniging heeft haar zetel te Antwerpen, Minderbroedersrui 9/6. De zetel kan te allen tijde verplaatst worden binnen de agglomeratie Antwerpen.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel een hulpverlenings- en informatiecentrum in te richten, te beheren en uit te baten voor mensen, van alle nationaliteiten en alle strekkingen, die om gelijk welke redenen, tijdelijk, langdurig of sinds generaties in de marginaliteit in de breedste zin van het woord zijn geduwd of terechtgekomen. De hulpverlening zal zich vooral, doch niet uitsluitend richten op de volgende aspecten : administratieve, psychosociale, medische en maatschappelijke begeleiding, opvang en materiële hulpverstrekking. Deze opsomming is enkel richtinggevend en houdt geen enkele beperking in. De vereniging streeft er eveneens naar, zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak, samenwerking tussen gelijkaardige en aansluitende verenigingen tot stand te brengen en te onderhouden en hieraan deel te nemen.
Art. 4. Om dit doel te verwezenlijken kan de vereniging :
Artistieke en culturele activiteiten organiseren zoals muziekuitvoeringen, tentoonstellingen, opvoeringen, voordrachten, lezingen, vertoningen, uitgiftes alsmede elektronische publicaties.
Alle mogelijke materiële middelen aanwenden, zoals het verwerven, het aankopen, het huren, het lenen, het leasen, het verkopen of het verhuren van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van voertuigen en lokalen. Deze opsomming is enkel richtinggevend en houdt geen enkele beperking in.
Het verwerven van fondsen door schenkingen, door sponsoring, door subsidiëring en door middel van handelsactiviteiten. Het huren, inrichten en beheren van een ontmoetingslokaal voor leden en sympathisanten.
Art. 5. Het minimum aantal leden is drie. De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.
Art. 6. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. De algemene vergadering, is bevoegd voor :
Statutenwijziging.
Benoeming en afzetting, van beheerders.
Goedkeuring van begroting en rekeningen.
Het ontbinden van de vereniging.
Het uitsluiting van werkende leden.
Besluiten worden genomen overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
Art. 7. De leden van de raad van bestuur worden benoemen door de algemene vergadering. De raad van bestuur dient te bestaan uit een onpaar aantal leden met een minimum van drie. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van beheer. De raad van beheer legt jaarlijks de rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Art. 8. Bij ontbinding van de vereniging beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen. Het vermogen kan nooit toekomen aan de leden van de vereniging.

 

RAAD VAN BEHEER
De volgende personen zijn door de algemene vergadering verkozen als leden van de raad van beheer :
Voorzitter : Ophals, François, Halewijnlaan 55/19, 2050 Antwerpen.
Secretaris : Van Buggenhout, François Jan Karel, Statiestraat 36, 2150 Boom.
Penningmeester : Cool, Frank, Minderbroedersrui 9, bus 6, 2000 Antwerpen.
Opgemaakt op de stichtingsvergadering van 20 juli 2002, te Antwerpen.
Get. Ophals, F.; Van Buggenhout, F.; Cool, F.